شبکه

شبکه تأمین زنجیره دفاعی هم‌راستا با استراتژی دفاعی کشور است

جانشین وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح گفت: شبکه تأمین زنجیره دفاعی کاملاً هم‌راستا با استراتژی دفاعی کشور است و ازطریق زنجیره تأمین دفاعی اشتغال‌زایی داشتیم.

...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار