نفرینِ

نفرینِ عفرین

شعارسال: عفرین، شهری در منطقه کوهستانی در شمال غرب سوریه است و در ۶۰ کیلومتری حلب و در مجاورت استان «هاتای» ترکیه واقع شده است. در سال ۱۹۲۲ فرانسوی ها که در حال ترسیم مرزهای جنوبی ترکیه بودند، منطقه کردباغ در شمال غرب سوریه را به دو قسمت تقسیم کردند؛ ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار