نوجوان

نوجوان ۱۵ ساله انگلیسی خود را رئیس سیا جا زد

دادگاهی در آمریکا با تشکیل پرونده‌ای حساس امنیتی از سرقت اطلاعات فوق سری سازمان‌های امنیتی آمریکا به ویژه سازمان سیا توسط یک نوجوان ۱۵ ساله انگلیسی پرده برداشت. شعارسال:دادگاهی در آمریکا با تشکیل پرونده‌ای حساس امنیتی از سرقت اطلاعات فوق سری سازمان‌ه ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار