آیا

آیا حضور پلیس برای جریمه شدن الزامی است

پدر چند روزی بود که حسابی گوش به زنگ آیفون شده بود. البته حق هم داشت؛ منتظر بسته پستی مهمی بود. شعارسال:پدر چند روزی بود که حسابی گوش به زنگ آیفون شده بود. البته حق هم داشت؛ منتظر بسته پستی مهمی بود. همین که صدای آیفون بلند می شد، خلاف همیشه اولین نف ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار