مهمترین

مهمترین موضوع ترامپیسم در جهان است که ‌یک ویژگی شبیه نازیسم دارد

وزیر دفاع با بیان اینکه امروز مهم‌ترین موضوع ترامپیسم در جهان است که یک ویژگی شبیه نازیسم دارد، گفت: ترامپ با ویژگی‌هایی مثل خودخواهی، ظلم و زیر پا گذاشتن اصول انسانی و قواعد بین‌المللی امنیت جهان را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار