رنگی

رنگی که از بهار به یاد دارم نارنجی است

نارنجی تنها رنگی است که یادش مانده. خودش می‌گوید نارنجی برگ‌های بهار و تازگی طبیعت و بوی علف خیس باران خورده. یک لحظه روشنایی و بعد تاریکی مطلق. می‌گویم بهار و برگ‌های تازه رسته نارنجی؟ می‌گوید ۲۵ سال گذشته، خیلی چیزها تغییر کرده، خیلی رنگ‌ها عوض شده ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار