نجفی

نجفی در نامه ای نوشته بود ،مهدورالدم بودن میترا استاد برایم مسجل شده بود

شهریاری گفت : نجفی در نامه ای که پس از قتل از وی کشف شد نوشته بود که مهدورالدم بودن همسرش میترا استاد برایش مسجل شده بود . ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار