قیام؛

قیام؛ موشکی با قابلیت پرتاب از انوع لانچرها

موشک قیام، موشکی است که قابلیت پرتاب از انواع لانچرهای خاص را دارد.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار