شنیده

شنیده شدن صدای چند انفجار در آسمان «ریاض»

شاهدان عینی از شنیدن شدن صدای حداقل چهار انفجار در آسمان پایتخت عربستان سعودی و منابع یمنی از هدف قرار گرفتن اهداف اقتصادی سعودی در ریاض خبر دادند. شعارسال:شاهدان عینی از شنیدن شدن صدای حداقل چهار انفجار در آسمان پایتخت عربستان سعودی و منابع یمنی از ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار