شلیک

شلیک موفق موشک قادر در رزمایش ذوالفقار / انهدام هدف در ۲۰۰ کیلومتری

موشک کروز ساحل به دریای قادر در مراحل اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش با موفقیت علیه اهداف سطحی شلیک شد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار