آیین

آیین نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیر نظامی

شعار سال: اصطلاحات و مفاد آیین نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیر نظامی: ماده ۱ : اصطلاحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف – سازمان : سازمان هواپیمایی کشوری ب – وسیله پرنده – کلیه وسایل پرنده فوق سبک غیر نظا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار