مواضع

مواضع اروپایی ها درباره مسائل موشکی ایران باعث تعجب است

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی تاکید کرد : اروپایی ها باید مراقبت کنند تا وارد صحنه ای نشوند که همان بی اعتمادی های گسترده ای که ملت ایران به آمریکا و سیاست های سلطه جویان این کشور داشته اند در قبال کشورهای اروپایی نیز داشته باشند. شعارسال:رئیس دانشگاه ع ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار