تولید

تولید تجهیزات نظامی و غیرنظامی

شعار سال: صنایع اپتیکی ایران در سال ۱۳۶۵ و با هدف به دست آوردن صنایع پیشرفته و قوی اپتیکی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاسیس شد. این صنایع از بدو تاسیس با به کارگیری دانشمندان و مهندسین نخبه کشور و به کارگیری پیشرفته ترین تجهیزات در خطوط تول ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار