پاکسازی

پاکسازی مطلق میادین مین امکان‌پذیر نیست

وزیر دفاع گفت: کلیه اقدامات نیرو‌های مسلح در حوزه مهندسی و اجرای پروژه‌ها و ساختمان‌های احداث شده باید به گونه‌ای باشد که عملکرد نیرو‌های مسلح را در کشور الگو، برجسته و بی نظیر ساخته و به یادگار برای نسل‌های آینده باقی بگذارد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار