چه

چه نمایندگان دیگری پای کار شفافیت خواهند آمد؟

با گذشت ماه‌ها از مهلت قانونی، سامانه‌ اعلام حقوق و مزایا مسئولین راه‌اندازی نگردیده است شعار سال : با گذشت ماه‌ها از مهلت قانونی، سامانه‌ اعلام حقوق و مزایا مسئولین راه‌اندازی نگردیده است. سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کانال شفاف ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار