ایران

ایران ۱۹ پایگاه لجستیکی نظامی در سوریه ایجاد کرده است

روزنامه «القدس العربی» چاپ لندن روز شنبه به نقل از آنچه منابع نظامی معارض سوری خوانده، مدعی شد که ایران ۱۹ پایگاه لجستیکی نظامی در ۱۹ نقطه سوریه ایجاد کرده است. شعارسال:روزنامه «القدس العربی» چاپ لندن روز شنبه به نقل از آنچه منابع نظامی معارض سوری خو ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار