حمله

حمله یک داعشی با چاقو به رهگذران

گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله با سلاح سرد به چندین نفر در پاریس را به عهده گرفت. شعارسال:گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله با سلاح سرد به چندین نفر در پاریس را به عهده گرفت. یک مهاجم با سلاح سرد در حالی که شعار می داد با چاقو به رهگذران در خیابانی در ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار