“مراوده”

“مراوده” در مرز “ایمان”!

شعار سال : پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه توسّط رسول خدا (ص)، محیط سیاسی مدینه عرصه‌ی تداخل سیاست داخلی و سیاست خارجی محسوب می‌شد. در واقع به دلیل حضور و بلکه همسایگی سه قبیله‌ی بزرگ یهودیان و مراودات پنهانی آنها با قریش و کفار مکّه علیه نظام اسلا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار