تکریم

تکریم شهدا مربوط به زمان خاصی نیست

امیر نصیرزاده در دیدار با خانواده شهدا در شیراز گفت: تکریم از شهدا مربوط به زمان خاصی نیست.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار