چرا

چرا فلسطینی‌های غزه دست به تظاهرات می‌زنند؟

از هر ده فلسطینی ساکن غزه هفت نفرشان بعنوان پناهجو ثبت شده‌اند و ازخانواده‌هایی هستند که از ۱۹۴۸ مجبور به ترک خانه‌هاشان شدند. بزرگترین کودکان غزه سه جنگ را دیده‌اند و خیلی‌هاشان شاهد کشته شدن اعضاء خانواده و دوستان بوده‌اند. نیمی از کودکان به دلیل ج ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار