بررسی

بررسی تجاوز ناو آمریکایی علیه هواپیمای مسافربری ایران

شعار سال: مصالحه بین ایران و آمریکا در حالی بود که بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح در مورد دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی هنگامی که طرف دعوی خارجی باشد، باید به تصویب مجلس برسد. اما علیرغم وجود نظریه ای که معتقد بود پیگیری پر ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار