تلاش

تلاش مردم منطقه عین دو برای ساخت سیل بند/ ببینید

مردم منطقه عین دو در ورودی شمال اهواز بیش از چهار روز در تلاش هستند تا با ساخت سیل بند مقابل هجوم سیلاب بایستند. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار