تهدیدی

تهدیدی تازه برای ایران در مرزهای شرقی

ظهور شاخه تازه ای از داعش در افغانستان چالش تازه ای برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است چرا که به نظر می رسد آن گروه در افغانستان در حال عضوگیری از میان کردهای ایران است. شعارسال: ظهور شاخه تازه ای از داعش در افغانستان چالش تازه ای برای جمهوری اس ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار