رشد

رشد قارچ گونه ویلاهای لوکس و عمارت‌های چند میلیاردی در لواسان

شعار سال: اطراف دیوارهای بلند عمارت را عقاب‌های بزرگ سنگی پوشانده است. در آهنی ورودیبه طول چهار متر یا بیشتر می‌رسد. دو طرف در ورودی، شیرهای سنگی خودنمایی می‌کنند. ازپایین که نگاه می‌کنید هیبت شیرهای سنگی به سمتتان هجوم می‌آورند. پشت دیوارها ودر بسته ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار