روایت

روایت آن دیگری از جنگ: عمو صدام!

روایت زینب«هر جنگی دو طرف دارد اما روایت‌ هر طرف تا مدت‌ها از چشم و گوش ساکنان سوی دیگر مرز پنهان می‌ماند» داستان «عمو صدام» نوشته‌ی زینب صلبی (Salbi) یک کنش‌گر عراقی (با یک رگ ایرانی) و فعال حقوق زنان است. زینب چند سالی از من بزرگتر است و وقتی روایت ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار