جایگزینی

جایگزینی احکام سبز به جای احکام حبس برای متهم معروف به «راننده وانت جنجالی»

فرد متهم به تخلفات پی در پی رانندگی که در شبکه‌های اجتماعی به راننده وانت جنجالی معروف شده بود با حکم قضایی، پاکبان محله می‌شود. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار