خبرنگاری

خبرنگاری دارای آرمان‌های مقدسی است

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور تأکید کرد: خبرنگاری دارای آرمانی مقدسی است و همه ما باید برای رسیدن و تحقق آرمان‌ها تلاش بسیاری کنیم.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار