دورهمی

دورهمی پرهزینه امنیت جهانی زیر سایه جنگ

کنفرانس امنیتی مونیخ در کنار اجلاس مجمع جهانی اقتصاد داووس و همچنین اجلاس غیررسمی بیلدربرگ، سه گردهمایی بزرگ سالیانه میان سیاستمداران و صاحبان قدرت، ثروت و رسانه‌های مطرح جهانی است که هرساله ضمن بررسی مسائل و چالش‌های امنیتی جهانی به ارائه راهکار برا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار