ترمیم

ترمیم راه ارتباطى اضطرارى گمیشان به سیمین شهر

سخنگوی وزارت کشور: راه ارتباطى اضطرارى گمیشان به سیمین شهر ترمیم و قابل بهره بردارى شد ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار