برای

برای مبارزه با هجوم ملخ‌ها حضور نهادهای اجرایی ضروری است

رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: برای مبارزه با هجوم ملخ‌ها باید نهادهای حاکمیتی و اجرایی به کمک بسیج سازندگی و جهادگران بیایند و حضور آن‌ها ضروری است.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار