ارتباط

ارتباط نوع رانندگی افراد با وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر جامعه چیست؟

سرهنگ اسماعیلی گفت: تمایلات ارضا نشده و سرکوب شده در افراد در فضاهای عمومی نظیر رانندگی یا استادیوم نمود پیدا می کند.در همه کشورها، فضایی برای تخلیه انرژی وجود دارد اما در کشور ما چنین مکان هایی تعبیه نشده است. شعارسال:سرهنگ اسماعیلی گفت: تمایلات ارض ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار