رد

رد ادعای یک محکوم قضایی درخصوص یکی از فرماندهان سپاه

سخنگوی سپاه ادعای مطرح شده در نامه یکی از محکومین محاکم قضایی به یکی از فرماندهان عالیرتبه سپاه را یک فرافکنی نخ نما شده با هدف تشویش اذهان عمومی توصیف کرد. شعارسال: در پی ادعای مطرح شده توسط یکی از محکومین محاکم قضایی در نامه به یکی از فرماندهان عال ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار