پایان

پایان رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نزاجا

رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش با دستیابی به تمامی اهداف از پیش تعیین شده پایان یافت. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار