صدای

صدای شلیک پی در پی گلوله در رشت

صدای شلیک پی در پی گلوله در رشت شنیده شده و فردی ناشناس در کمین نیروهای امنیتی است همچنان تسلیم نشده است. کلیپی از لحظات ابتدایی تعقیب و گریز پلیس و فردی مسلح در خیابان بیستون رشت را در ادامه می بینید. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار