امروز

امروز دشمن به شدت از درگیری با ایران اسلامی پرهیز می‌کند

فرمانده کل سپاه پیامد‌های اعتماد به استعداد‌های جوان و توانمندی‌های بومی و درونی کشور در عرصه دفاعی را قابل الگو برداری در سایر عرصه‌ها دانست و گفت: پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بدون نقش‌آفرینی گسترده و مستقیم مردم ممکن نیست. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار