ارتقای

ارتقای معیشت و رفاه مرزنشینان باید در دستور کار باشد

فرمانده مرزبانی ناجا گفت: ارتقای معیشت، رفاه و بصیرت مرزنشینان باید در دستور کار باشد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار