روزی

روزی نیست که آمریکا در حال دسیسه برای ایران اسلامی نباشد

جانشین مرکز راهبردی ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه روزی نیست که آمریکا در حال دسیسه برای ایران اسلامی نباشد،گفت: بدون تردید آینده بسیار روشنی در پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار