با

با حکم وزیر دفاع مدیرعامل جدید اتکا منصوب شد

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل اتکا برگزار شد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار