سلام

سلام ایران به مهاجرت اجباری

شعارسال: داده‌های آماری مربوط به بارندگی‌ها در نقاط مختلف کشورنشان می‌دهد که در سال‌های اخیر روند بارش در کشور ایران به شدت رو به کاهش بوده واین روند با گذشت زمان نه تنها بهبودی حاصل نکرده بلکه بدتر نیز شده است؛ واقعیتیاجتناب ناپذیر که در مورد مناطق ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار