خطوط

خطوط هوایی کابل-ریاض یا شاهراه انتقال داعش به افغانستان

بسیاری از کارشناسان سیاسی افغانستان بر این عقیده هستند که با افتتاح خطوط هوایی کابل-ریاض انتقال تروریست‌های داعشی به این کشور افزایش خواهد یافت شعارسال:بسیاری از کارشناسان سیاسی افغانستان بر این عقیده هستند که با افتتاح خطوط هوایی کابل-ریاض انتقال تر ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار