هیئت

هیئت نظامی جمهوری آذربایجان از دانشگاه دافوس ارتش بازدید کردند

هیئت نظامی جمهوری آذربایجان با حضور در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ضمن دیدار با فرمانده این دانشگاه از بخش‌های مختلف دافوس ارتش بازدید کردند. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار