افزایش

افزایش زمان بازپروری از ٣ ماه به ٦ ماه

شعارسال: سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در حاشیه طرح شناسایی و دستگیری فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر در منطقه شوش، مولوی و هرندی اظهار داشت: در آخرین عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران همکاران موفق شدند ٣ باند بزرگ تهیه و ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار