معافیت

معافیت کارکنان شهرداری و شورای اسلامی از هزینه کفن و دفن

اختصاص قطعه‌ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی مبنی بر معاف شدن از پرداخت کلیه هزینه‌های کفن و دفن و قبر شعار سال: ابطال بند هـمصوبه شماره ۹۵/۶۳۲/ص ـ ۱۳۹۵/۲/۷شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص اختصاص قطعه‌ای از گورستان به کارکنان شهرداری وش ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار