بازار

بازار داغ آمریکا در فروش اسلحه

١٣ شركت از ٢٠ شركت اول دنيا كه ميلياردها دلار از فروش سلاح درآمد داشته اند، آمريكايي هستند. شعار سال: ١٣ شركت از ٢٠ شركت اول دنيا كه ميلياردها دلار از فروش سلاح درآمد داشته اند، آمريكايي هستند.  شركت لاکهید مارتین به تنهايي حدوداً به اندازه يكسال درآ ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار