ادعای

ادعای حسین الله کرم!!

الله‌کرم با انتشار عکسی در اینستاگرام رسمی‌اش شائبه سوءقصد به خودش را پیش کشیده است. شعار سال:  الله‌کرم طبق معمول با موتور در حال تردد بوده که دچار سانحه در بزرگراه می‌شود. با انتشار عکسی در اینستاگرام رسمی‌اش شائبه سوءقصد به خودش را پیش کشیده است. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار