آیا

آیا کشورها فقط یک سازمان امنیتی اطلاعاتی دارند؟

چند روز پیش در سنای آمریکا یک بار دیگر نگرانی از مداخله سایبری روسیه در آمریکا موضوع جلسه بود. شعارسال: میان برقراری امنیت و اطلاعات رابطه انکار ناپذیری وجود دارد این همان چیزی که باعث شده در نقاط مختلف دنیا در حیطه اطلاعات از ظرفیت دستگاه های مختلف ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار