باید

باید با رانت اقتصادی و سیاسی مقابله و از رشد آن جلوگیری کنیم

وزیر کشور گفت: نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم احساس کنند برای پیشرفت و رسیدن به قله‌های تعالی حتماً نیازمند رانت هستند.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار