فهرستی

فهرستی از خرابکاری های سایبری رژیم صهیونیستی؛

رژیم صهیونیستی فقط به حمله های نظامی معمول بسنده نمی کند. این رژیم در سال های اخیر با انتشار ویروس ها و ابزارهای جاسوسی متعددی، فضای سایبری را نیز نا امن کرده است. شعارسال:رژیم صهیونیستی فقط به حمله های نظامی معمول بسنده نمی کند. این رژیم در سال های ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار